Επιχειρησιακό Προγράµµα

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

Η επιχείρηση µε την επωνυµία “Νέλλας Π. & Σια Ε.Ε.” που εδρεύει στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη ∆ράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-19 στην ∆υτική Μακεδονία».

Η ∆ράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε τη µορφή της µη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκής ρευστότητας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισµός (100% ∆ηµόσια ∆απάνη) της επένδυσης είναι 24.666,66 €, και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Μακεδονία» 2014-2020.

συγχρηµατοδότηση Ελλάδας και ΕΕ